Nákupný košík
Košík:1 ks
bez DPH:7,49 €
s DPH:8,99 €

Obchodné a reklamačné podmienky

Jsem zaregistrovaný podnik, zabývám se již dlouhou dobu prodejem přes internet.
Ceny sú uvedené s DPH.


Uvádzajte aj Vašu presnú adresu, kam si prajete objednaný tovar zaslať.
Posielame cez kuriérsku spoločnosť SP.
Objednaný tovar bude doručený prostredníctvom Kuriera Slovenskej pošty. Tak celkova doba dodani to cca 1-3 pracovnych dni. 

AK KÚPITE NIEKOĽKO VÝROBKOV, PLATÍTE POŠTOVNÉ LEN RAZ!

Keď sa bude balíček odosielať, pošlem vám informatívny email, aby ste mali zhruba predstavu, kedy k vám objednaná vec dorazí a rovnako tak žiadam od vás email alebo hodnotenia, že všetko došlo v poriadku.

Ak niečo skladom nemám, tak tovar objednám nebo ponúkneme jiny tovar. Túto skutočnosť Vám oznámim na ďalší pracovný deň, najneskôr do 48 hodín.
Keby sa stalo z nejakého dôvodu, že objednané (a trebárs už aj zaplatené) tovar nie som schopný doručiť (napr. poškodenie tovaru, nedodanie výrobcom, choroba, atď ..), ihneď Vás budem kontaktovať a peniaze vrátim aj s poštovným.

Ak máš nejaké úvahy spojené s nákupom, kontaktuj nás, určite nájdeme riešenie, s ktorým budeš spokojný.


REKLAMÁCIA:

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez uvedenia dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu predávajúceho s obalky. Tovar musí byť doručený v pôvodnom obale, v úplnom stave.
Vynaložené náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci.

Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia dopravou. Za poškodenie tovaru dopravou nesie zodpovednosť dopravca, nie predávajúci.

Na zakúpený tovar sa poskytuje zákonna záručná doba 24 mesiacov. Neponukame použitého tovaru.
Pre uplatnenie reklamácie je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, kde uvedie popis závady. Reklamácia je vyriešená najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru predávajúcim. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Pri reklamáciách dobierky nepreberáme.

Adresa pro reklamacie na Slovensku:
Selmars Marcin Kuberski
P.O.BOX 17
02201 Čadca 1
Slovensko

VZOR REKLAMÁCIE:

Reklamácia tovaru
Vážený predávajúci,
dňa ............... som si u Vás zakúpil nasledovný výrobok: ............................................,
ktorý mi bol doručený dňa ................
V záručnej dobe sa na výrobku prejavila nasledovná
vada: ................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Vzhľadom na uvedené si touto cestou uplatňujem reklamáciu vyššie uvedeného
výrobku, ktorý Vám súčasne zasielam. Žiadam Vás v zmysle § 622 a nasl.
Občianskeho zákonníka o výmenu poškodeného výrobku za nový.
S pozdravom,
__________________
Meno a priezvisko 


VZOR odstúpenia od zmluvy:

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na kúpu tohto tovaru:...........................................................
Dátum prevzatia tovaru: ...........................................................

Číslo objednávky: ............................................................

Meno kupujúceho: ...........................................................

Adresa kupujúceho: ...........................................................

Číslo účtu kupujúceho: ...........................................................

Dátum: ...........................................................

Podpis: ...........................................................


Ďakujeme Vám, že ste nahliadli a vybrali si aj z našej ponuky.

S pozdravom,
Mgr. Marcin Kuberski (majitel)

****************************************************************************************************************************

Podmienky ochrany osobných údajov
I.
Základní ustanovení
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Selmars Marcin Kuberski IČ: PL7881882327. IČO: 301573332 so sídlom Hallera 116E, 43400 Cieszyn, Polsko (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Hallera 116E, 43400 Cieszyn, Polsko
email: eshop.selmars@gmail.com
telefón: +420605965015
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 
II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 
 
III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. 
IV.
Doba uchovávania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 
V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby 
Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, 
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Wexbo) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby.
2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 
VI.
Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte 
právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII.
Podmienky zabezpečení osobných údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.